Wizja, misja, cele

Misja

Misja Fundacji WICCI Poland-India opiera się na wspieraniu przedsiębiorczych kobiet w realizacji ich planów biznesowych. Niezależnie od wieku czy dotychczasowego doświadczenia zawodowego, staramy się dostarczyć wiedzy i doświadczenia, które pomogą naszym członkiniom w skutecznym osiąganiu biznesowych celów.

W praktyce nasza filozofia manifestuje się poprzez organizację warsztatów, konferencji, spotkań online oraz offline, a także dedykowanych w całości programów wspierających przedsięwzięcia prowadzone przez kobiety. Tworzymy sprzyjające środowisko, w którym kobiety nie tylko zdobywają nowe umiejętności, ale także budują trwałe relacje biznesowe.

Nasza sieć kontaktów stanowi wartościowe narzędzie, ułatwiając nawiązywanie nowych relacji biznesowych i wspierając rozwój naszych podopiecznych. W trosce o całościowy rozwój, kładziemy nacisk nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale także na dbałość o dobre samopoczucie uczestniczek naszych programów, kierując się zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Naszym celem jest nie tylko wsparcie w rozwijaniu przedsiębiorstw, ale także stworzenie warunków sprzyjających poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań i sukcesów.

wef

Fundacja
WICCI Poland-India

Cele
Kobiety dla kobiet

Fundacja WICCI Poland-India skupia się na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet i firm zarządzanych przez nie. Nasze działania obejmują propagowanie idei przedsiębiorczości wśród kobiet, promowanie działań wspierających przedsiębiorczość kobiet oraz budowanie profesjonalnej sieci kobiet w celu wspierania ich współpracy. 

Dodatkowo, wspieramy innowacyjne przedsięwzięcia na rynku finansowym, i wdrażamy programy skierowane na rozwój gospodarczy kobiecych przedsiębiorstw i start-upów. Nasze działania obejmują również promocję dobrych praktyk, sukcesów kobiet w budowaniu własnej marki, a także działania na rzecz zdrowia fizycznego i psychicznego przedsiębiorczyń. Nasza Fundacja skupia się na szerokim spektrum działań, mających na celu tworzenie równych szans i możliwości dla kobiet we wszystkich aspektach życia gospodarczego.

Statutowe cele Fundacji:
 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez propagowanie idei przedsiębiorczości
  wśród kobiet i rozwoju firm prowadzonych przez kobiety. 
 2. Prowadzenie działalności oświatowej w celu promowania działań umożliwiających
  wspomaganie przedsiębiorczości kobiet i ułatwiających im holistyczne podejście do pracy i
  wewnętrznej równowagi. 
 3. Tworzenie profesjonalnego networku kobiet w celu wspomagania współpracy między
  przedsiębiorczyniami i organizacjami profesjonalnymi (ośrodki naukowe o charakterze
  badawczo-rozwojowym, innowacyjnym i technologicznym).
 4. Propagowanie i ułatwianie współpracy międzynarodowej przedsiębiorczyń i ekspertek
  (polskich i/lub polskiego pochodzenia) z przedsiębiorczyniami z całego świata w ramach
  globalnego networku Wicci.
 5. Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturowego
  w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup społecznie zagrożonych
  oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wysokich standardów etycznych. 
 6. Propagowanie i wspieranie kobiecych przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku
  finansowym i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego
  w domu i biznesie.
 7. Wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy kobiecych przedsiębiorstw i start-up’ow.
 8. Popularyzowanie dobrych praktyk i promowanie sukcesów kobiet-przedsiębiorców w celu wykreowania wzorów do naśladowania, aby przyczynić się do rozwoju społeczności równych szans i możliwości we wszystkich aspektach życia gospodarczego.
 9. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości wpływu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego na sukces w biznesie, upowszechnianie technik redukcji poziomu stresu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z wykorzystaniem jogi i technik relaksacyjnych, działanie promujące holistyczne i ajurwedyczne podejście do życia, zdrowia i biznesu, działanie związane edukacją i zwiększaniem świadomości w tym zakresie w społeczeństwie, działanie na rzecz ochrony, utrzymania oraz promocji zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
 10. Ochrona praw przedsiębiorców.
 11. Realizacji celów głównych służą cele szczegółowe dotyczące:
  a) prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  c) prowadzenia działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  d) prowadzenia działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  e) prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  f) prowadzenia działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  g) prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  h) prowadzenia działalności wspomagającej naukę, szkolnictwa wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
  i) prowadzenia działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  j) prowadzenia działalności charytatywnej;
  k) promocji i organizacji wolontariatu;
  l) prowadzenia działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  ł) prowadzenia działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa; upowszechniania i ochrony praw dziecka.

„Minuta, w której zaczynasz myśleć jak inni Cię odbierają, jest minutą, w której przestajesz być sobą.”
Meryl Streep