Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WICCI POLAND- INDIA

Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej WICCI Poland-India dostępnej pod adresem oraz www.wicci.pl (Polityka Prywatności).

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych (dalej: „ADO” lub “Administrator”) jest WICCI Poland-India (dalej: „Wicci”). Możesz skontaktować się z Administratorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych, pisząc pod adres e-mail: kontakt@wicci.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby:

Wicci Poland-India
COP Katowice
ul. Kopernika 14
40-064 Katowice

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Twoje dane  nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz Twoich danych jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

 1. CELE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz będą wykorzystywane w celu: 

  1. organizacji wydarzenia przez Wicci w ramach jej działalności programowej lub w których Wicci bierze udział  oraz umożliwienie Ci wzięcia udziału w tych wydarzeniach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   • Przetwarzane dane: imię; nazwisko; adres poczty elektronicznej; opcjonalnie – inne dane kontaktowe; dane firmy/organizacji do której przynależysz; odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym/rejestracyjnym.

  2. dokonania wyceny działań organizowanych przez Wicci, z których chcesz skorzystać (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   • Przetwarzane dane: imię; nazwisko; adres poczty elektronicznej; adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń; jeśli prowadzisz działalność – firma i NIP;

  3. wysłania wiadomości przez Ciebie do Administratora za pomocą formularza kontaktowego oraz obsługa formularza kontaktowego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

   • Przetwarzanie dane: imię; nazwisko; adres poczty elektronicznej; opcjonalnie  – numer telefonu.

  4. obsługi stron internetowych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   • Przetwarzane dane: adres IP; data i czas serwera; informacje o przeglądarce internetowej; informacje o systemie operacyjnym;

  5. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania strony oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   • Przetwarzane dane: imię; nazwisko; podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu, nick); adres IP;

  6. wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności reklamacyjnych co do funkcjonowania strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   • Przetwarzane dane: adres IP; data i czas serwera; informacje o przeglądarce internetowej; informacje o systemie operacyjnym.

  7. analiza Twojej aktywności na stronach internetowych prowadzonych przez Wicci (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   • Przetwarzane dane: data i godzina odwiedzin; numer IP urządzenia; rodzaj systemu operacyjnego urządzenia; przybliżona lokalizacja; rodzaj przeglądarki internetowej; czas spędzony na stronie internetowej; odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach strony internetowej;

  8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   • Przetwarzane dane: imię; nazwisko; firma; adres e-mail; adres zamieszkania/siedziby; numer PESEL/KRS; ewentualnie NIP.

  9. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do Twoich zainteresowań i potrzeb reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   • Przetwarzane dane: adres e-mail

  10. wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   • Przetwarzane dane: imię; nazwisko; podane dane kontaktowe  (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

  11. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

   • Przetwarzane dane: imię; nazwisko; podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

Podanie danych osobowych przez Ciebie dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże w określonych przypadkach, podanie danych osobowych może być niezbędne do realizacji celów wynikających ze wskazanych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dlatego też podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych są: 

 1. Twoja zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku celu określonego w pkt. 1 c), i). 

 2. Niezbędność do podjęcia działań przez Administratora i wnioskowanych przez Ciebie, w przypadku celu określonego w pkt. 1 b).

 3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w przypadku celu określonego w pkt. 1  e), h) j).

 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w przypadku celu określonego w pkt. 1 a), d), f), g), k).

W przypadku Danych Osobowych jeśli jesteś osobą niepełnoletnią są przetwarzane wyłącznie jeśli  ukończyłeś 16 lat. Materiały marketingowe są przesyłane tylko i wyłącznie na podstawie dobrowolnej, uprzedniej i wyraźnej Twojej, którą możesz cofnąć w każdej chwili. 

Poprzez korzystanie z usług stron internetowych Wicci niniejszym wyrażasz zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenie usług na stronie.

 1. PROFILOWANIE

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych kierowanie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – przy czym nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Twoje Dane Osobowe w zakresie profilowania obejmują: i) IP ii) pliki cookie iii) dane demograficzne (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania).

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. ZABEZPIECZENIE PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Proces przetwarzania danych osobowych na stronie został zabezpieczony bezpiecznym protokołem SSL.

 1. TWOJE UPRAWNIENIA:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia: 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody);

 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, a za kolejne Administrator może naliczyć opłatę.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). W celu wycofania zgody należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@wicci.pl lub wysłać żądanie na adres siedziby Administratora: Wicci Poland-India, COP Katowice, ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. ODBIORCY TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym zewnętrznym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty, usługi lub projekty. Przykładowo mogą to być współorganizatorzy wydarzeń; partnerzy, we współpracy z którymi Wicci realizuje podjęte wspólnie projekty; firma hostingowa; dostawca usługi newslettera; firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics).

Do Twoich danych mogą mieć również dostęp podwykonawcy Wicci (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług, agencje marketingowe.

 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe zbierane przez Administratora będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 1. PLIKI COOKIES

Plików cookies to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na Twoim komputerze. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Możesz wyrazić zgodę na przechowywanie przez Administratora na swoim komputerze plików cookies, które są niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. Pliki te nie gromadzą Twoich danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź Twoich danych.

W na stronach internetowych Wicci („Serwis”) wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

 2. cookies „stałe”– pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

 3. cookies podmiotów zewnętrznych posiadających własną polityką prywatności tj. Google Inc (Google Analytics), Facebook Inc (facebook.com).

Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych i marketingowych, jak również w celu dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w Serwisie przez okres do 30 dni.

Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym W przeglądarce internetowej możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies, poprzez:

 1. akceptację obsługi cookies, z czym wiąże się pełny dostęp przez Ciebie do opcji oferowanych w Serwisie,

 2. zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych w witrynach internetowych,

 3. określania indywidualnych ustawień dla różnych rodzajów plików cookies,

 4. blokowania lub usuwania plików cookies.

– więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Więcej informacji dotyczących plików cookies znajdziesz w: Polityce Cookies

 1. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH:

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego albo jeśli jest to związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony (Google). W dowolnym momencie możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.